Družbeno-ekonomski licej

  • družbeno ekonomska smer humanističnega liceja nudi osnovno licejsko izobrazbo

  • sloni na predmetih družbeno ekonomskega področja (sociologija, antropologija, metodologija raziskovanja, pravo in ekonomija, tuji jeziki, zgodovina in zemljepis)
  •  dijaki pridobijo na strokovni ravni dobro osnovo za družboslovne fakultete in za delo na turističnem področju, v medijskih in javnih ustanovah ter v socialnih službah
  • učni načrti so izdelani po smernicah, ki jih nakazuje Unesco v svojem poročilu z naslovom Učenje skriti zaklad
  • vpeljuje nove oblike učenja in ocenjevanja z namenom, da dijake uvaja v večjo miselno prožnost, ki jo zahteva današnji svet
  • namenja veliko pozornosti osebni rasti dijakov in njihovi socialni inteligenci
  • v 3., 4. in 5. razredu je predvidena delovna praksa v ustanovah (turistične, izobraževalne, kulturne in socialne ustanove, mediji…)